Skip to main content

Fränkische Sprüche

 • Bassd scho
 • Freggerla
 • Aber fei wegli ned!
 • Wenn die Woschd sou digg wäis Brod is, isses woschd wäi digg des Brod is.
 • Du Debb du bläida!
 • Nix gsogd is gnouch globd
 • Aafgschdellder Mausdregg
 • Des is etz fei gscheid bläid gloffn
 • Hald däi Babbn!
 • Des is kubbfd wäi gschbrunga
 • A sou a gschmarri
 • Ade bleib schee!
 • All forzlang kummas ogschissn!
 • Der houd ganz schö neigleucht!
 • Der Kabbo houd an Badscher
 • A drummer Schelln kannsd hamm
 • A Gnaggschelln
 • Halt dei Goschn
 • A Ruh is
 • Dou hasd fei an Dusl ghabt
 • Doud mer leid
 • Des is doch a Grischberla
 • Was issn des fär a Gwerch
 • Soll ich an Herzkaschber krieeng oder wos?
 • Sabberlodd
 • Waadschn
 • Is mir fei woaschd
 • A Bäggla Fotzn is fei glei aufgrissn!
 • Glei fälld der Wadschnbaam um!
 • Dou schausd wäi a Aacherla wenns Blidsd